[language-switcher]

Interviews Hacking Health Amsterdam

Gezonde en gelukkige Amsterdammers: dat is het doel van de Hacking Health, oftewel de hackathon. Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te denken. Hier wordt in één weekend met ongewone teams, van zorgprofessional tot programmeur, van EPD specialist tot designer, werken aan oplossingen voor het verbeteren van de zorg en gezondheid in en rond Amsterdam. Voor de komende editie van 2020 waren zij opzoek naar promotie materiaal om inschrijvingen te werven, na een brainstormsessie heeft dit geresulteerd in drie kort maar krachtige interviews.
Video afspelen
In de interviews ligt de focus op de persoonlijke ervaring en ontwikkeling van de deelnemers van de vorige editie. Hier hebben we ingezet op empathie van belangstellende met de persoonlijke en succes verhalen van vorig jaar. Ook word de context van de opdracht waar ze gewerkt aan hebben en resultaat naar voren gebracht om de maatschappelijke impact te laten zien die de hackathon heeft. Deze interviews zijn gebruikt voor wervingscampagnes die Hacking Health Amsterdam heeft uitgezet op diverse social media zoals LinkedIn, Facebook en Instagram.

Meer projecten

Algemene Voorwaarden voor www.christiaanbos.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.christiaanbos.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Christiaan Bos Media. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Christiaan Bos Media is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Christiaan Bos Media.

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Christiaan Bos Media te mogen claimen of te veronderstellen.

Christiaan Bos Media streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Christiaan Bos Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.christiaanbos.com op deze pagina.

Privacyverklaring voor www.christiaanbos.com

Christiaan Bos Media, gevestigd aan Cezannehof 107 1628XE Hoorn Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Cezannehof 107

1628 XE Hoorn te Nederland

+31623849415

Persoonsgegevens die wij verwerken

Christiaan Bos Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@christiaanbos.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Christiaan Bos Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Christiaan Bos Media analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 
Geautomatiseerde besluitvorming

Christiaan Bos Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Christiaan Bos Media) tussen zit. Christiaan Bos Media gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Christiaan Bos Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Christiaan Bos Media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Christiaan Bos Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Christiaan Bos Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@christiaanbos.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Christiaan Bos Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Christiaan Bos Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@christiaanbos.com.

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Cookiebeleid voor www.christiaanbos.com

Cookies

De website van Christiaan Bos Media maakt gebruik van cookies en andere technieken. Bij deze andere technieken kun je denken aan bijvoorbeeld Javascripts of web beacons. Om de leesbaarheid te vergroten zullen we verder alleen spreken over ‘cookies’.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van je computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat je een website bezoekt.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer je bepaalde pagina’s bezoekt, welk type apparaten gebruikt worden door onze bezoekers, welke webpagina’s het meest interessant zijn en/of welke advertenties (het meest) effectief zijn. 

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid alsook de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Welke soort Cookies plaats Christiaan Bos Media?

Christiaan Bos Media maakt gebruik van 3 soorten cookies:

Functionele cookies

Op de website gebruiken we cookies om ervoor te zorgen dat onze websites naar behoren werkt. Zo gebruiken wij cookies voor:

  • Het onthouden van je taalinstellingen of het aanpassen van bijvoorbeeld de helderheid;
  • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
  • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;

Voor het gebruik van cookies is volgens de wet geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij continu met behulp van de software van Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Met Google Analytics hebben we een bewerkingsovereenkomst gesloten.

Wij gebruiken de cookies van Google Analytics om de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar de Verenigde Staten. Ook slaat Google de informatie hier op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruik van cookies kun je weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Christiaan Bos Media heeft ervoor gekozen om de laatste acht cijfers van je IP-adres te maskeren. Verder hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot individuele personen.

Voor het gebruik van cookies is volgens de wet geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop het Internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via de website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embeddedelementen bevatten; dit zijn teksten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven nog niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

Hoe zijn cookies te verwijderen?
Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer of andere randapparatuur cookies plaatsen, dan kun je de browserinstellingen aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Verder kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op een van de onderstaande links om direct naar de handleiding van die specifieke browser te gaan.

Internet Expolar
Google Chrome
Safari
Firefox

 

Christiaan Bos Media zal deze verklaring af en toe aan passen, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels rondom cookies wijzigt. Christiaan Bos Media behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze verklaring te allen tijde en zonder voorafgaande melding te wijzigen. We raden je aan deze verklaring dan ook regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@christiaanbos.com

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2022.